H.

H.
H.
Первая работа Hyper Game Music Event 2007 EXTRA The Live Album Vol.1
Последняя работа Hyper Game Music Event 2007 EXTRA The Live Album Vol.1
Альбомов 3
Самая популярная Hyper Game Music Event 2007 EXTRA The Live Album Vol.1

Члены группы:
Chiho Kobayashi
Hidenori Shoji
Hiroshi Miyauchi
Keitarou Hanada
Mitsuharu Fukuyama
Takahiro Kai
Takenobu Mitsuyoshi


добавить факт


добавить сайт

Последнее обновление:

Популярное